Giới thiệu

Tổng quan công ty Cetech

Tổng quan công ty Cetech

Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ, viết tắt là CETECH, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102182447, đăng ký lần dầu ngày 9 tháng 3 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2014, …