KHACH SAN HIEN DUC

KHÁCH SẠN HIỀN ĐỨC:
–    Chủ Đầu tư     :    Công ty cổ phần Hiền Đức
–    Loại hình và qui mô dự án    :    Khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp.
–    Thời gian thực hiện     :    2008
–    Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế hệ thống các Cơ điện.