BỆNH VIỆN BẠCH MAI-HÀ NỘI

BỆNH VIỆN BẠCH MAI-HÀ NỘI.
–    Chủ Đầu tư     :    Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội
–    Loại hình và qui mô dự án    :    Bệnh viện đa khoa 500 giường, 02 tầng hầm, 18 tầng nổi.
–    Thời gian thực hiện     :    2011
–    Công việc Công ty đảm nhiệm    :    Lập hồ sơ thiết kế cơ sở các hệ thống Cơ điện.