Tư vấn kỹ thuật

CETECH cung cấp các dịch vụ Tư vấn, thiết kế trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, trong đó chuyên sâu về  lĩnh vực Cơ Điện (M&E) cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Lĩnh vực hoạt động tư vấn kỹ thuật của chúng tôi  bao gồm:

–    Thẩm định thiết kế và tổng dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;

–     Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công  nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn giám sát xây

dựng và hoàn thiện;

–    Thiết kế cấp nhiệt, thông gió  và điều hòa không khí;

–    Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

–    Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;

–    Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Không bao gồm quản lý chi  phí đầu tư xây dựng công trình);

–    Lập  dự án đầu tư (Không bao gồm lập dự toán, tỏng dự toán và chi  phí đầu tư xây dựng công trình);

–    Tư vấn quản lý dự án;

–    Tư vấn thẩm định các dự án đầu tư;

–    Tư vấn đấu thầu;

–    Thiết kế Cấp thoát nước;

–    Thiết kế các công trình đường dây cao thế, hạ thế Trạm biến áp đến 110kV;

–    Thiết kế điện tự động hóa công trình dân dụng, công nghiệp;+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.